Det senaste inom vetenskap

Möt Bi­gDog

-

Den­na hund­lik­nan­de led­sa­garro­bot är de­sig­nad för att kla­ra av krä­van­de ter­räng, men kan den jäm­fö­ras med män­ni­skans bäs­ta vän?

För­brän­nings­mo­tor

Mo­torn ger kraft ge­nom för­brän­ning av fos­silt bräns­le. Vat­tenkyl­ning för­hind­rar över­hett­ning.

Kom­mu­ni­ka­tion

Den sam­lar pre­cis som hjär­nan in sin­nes­in­tryck för att sty­ra si­na rö­rel­ser och kan kom­mu­ni­ce­ra på håll med en mänsk­lig ope­ra­tör.

Kän­sel­sen­sor

Det sam­las in­for­ma­tion från fle­ra sen­so­rer för att av­gö­ra vil­ka tas­sar som har kon­takt med mar­ken. Det­ta är an­vänd­bart i ojämn ter­räng.

Ställ­don

Mo­torn dri­ver ol­ja un­der högt tryck till ett hyd­rau­liskt pump­sy­stem som fun­ge­rar som konst­gjor­da musk­ler och dri­ver be­nen.

Hjär­na

Hjär­nan tol­kar sig­na­ler och sin­nes­in­tryck för att be­stäm­ma be­te­en­de och re­gle­ra ho­me­osta­sen.

Sen­sorplatt­form

Den har fle­ra sen­so­rer och ett GPS-sy­stem som hjäl­per ma­ski­nen att na­vi­ge­ra i oli­ka mil­jö­er.

Mus­kel

Musk­ler­na är fäs­ta till ske­let­tet med se­nor och styr rö­rel­ser­na med sys­te­ma­tis­ka sam­man­drag­ning­ar.

Hjär­ta

Hjärtat ger musk­ler­na bräns­le ge­nom att pum­pa runt nä­rings­rikt blod i krop­pen.

Ben

Fle­ra ro­ta­tions­ni­vå­er bi­drar till bra ba­lans och gör att hun­den kan rö­ra sig smi­digt i ojämn ter­räng.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden