Det senaste inom vetenskap

Tab­bot

- Morocco

En spin­delart i Ma­roc­ko har en myc­ket spe­ci­ell för­må­ga, den kan hju­la. I Ma­roc­ko kal­las spin­deln för ”ta­bacha” och den stud­sar upp och ned över sand­dy­nor­na för att kom­ma un­dan rov­djur. Den­na at­le­tis­ka för­må­ga ut­gjor­de mal­len för dess ro­bot­mot­sva­rig­het Tab­bot. Den­na maskin kan bå­de gå och hju­la längs långa öken­sträc­kor, bå­de på jor­den och på Mars.

”I fram­ti­den kanske du drar en lätt­na­dens suck när du får syn på en kac­ker­lac­ka.”

 ??  ?? Ro­bo­tens uni­ka rö­rel­ser kan även an­vän­das i jord­bruk.
Ro­bo­tens uni­ka rö­rel­ser kan även an­vän­das i jord­bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden