Det senaste inom vetenskap

Ro­boClam

-

Ensis directus är en stor blöt­djursart som kan grä­va i otro­li­ga has­tig­he­ter, has­tig­he­ter en konst­gjord borr in­te kan mä­ta sig med. Den kan öpp­na och stänga små skal på krop­pen med stor kraft och om­vand­la om­kring­lig­gan­de ma­te­ri­al till väts­ka. På så sätt blir mot­stån­det mind­re och det krävs mind­re ener­gi för den att grä­va sig allt läng­re ned. In­gen­jö­rer har ut­veck­lat en maskin ba­se­rad på des­sa prin­ci­per, som i fram­ti­den ska an­vän­das för att ank­ra fast un­der­vat­tens­far­kos­ter.

 ??  ?? Djup­gå­en­de un­der­vat­tens­far­kos­ter kan dra nyt­ta av en lätt för­ank­rings­me­ka­nism.
Djup­gå­en­de un­der­vat­tens­far­kos­ter kan dra nyt­ta av en lätt för­ank­rings­me­ka­nism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden