Det senaste inom vetenskap

Rädd­nings­kac­ker­lac­kor

- Science

Kac­ker­lac­kor an­ses nor­malt va­ra otrev­li­ga va­rel­ser som är ökänt svå­ra att bli av med. Fors­ka­re har upp­täckt att de­ras ytt­re ske­lett kan stå emot kraf­ter mot­sva­ran­de 300 gång­er de­ras kropps­vikt när de är i rö­rel­se. De kan dess­utom rö­ra sig oer­hört snabbt i trånga ut­rym­men. De­ras rör­li­ga form har in­spi­re­rat till ut­veck­ling­en av CRAM. Det är en kom­pri­mer­bar ro­bot med me­ka­nis­mer som in­spi­re­rats av kac­ker­lac­kan. Den här ma­ski­nens för­må­ga att rö­ra sig ge­nom små öpp­ning­ar gör att den läm­par sig bra som rädd­nings­ro­bot. I fram­ti­den kanske du drar en lätt­na­dens suck när du får syn på en kac­ker­lac­ka.

 ??  ?? CRAM-ro­bo­ten fort­sät­ter att kry­pa även när den kläms ihop till hal­va sin stor­lek. Stu­di­er av kac­ker­lac­kans ytt­re ske­lett har va­rit an­vänd­ba­ra för fors­ka­re.
CRAM-ro­bo­ten fort­sät­ter att kry­pa även när den kläms ihop till hal­va sin stor­lek. Stu­di­er av kac­ker­lac­kans ytt­re ske­lett har va­rit an­vänd­ba­ra för fors­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden