Det senaste inom vetenskap

VI HÄR­STAM­MAR FRÅN APORNA

Var­för har då in­te al­la apor ut­veck­lats till män­ni­skor?

-

Att män­ni­skan har ut­veck­lat sig steg­vis från aporna är kanske en av evo­lu­tio­nens störs­ta miss­för­stånd. Det kan va­ra så att den väl­kän­da bil­den av män­ni­skans ut­veck­ling, som visar en rad apor som blir allt mer upp­resta och män­ni­sko­lik­nan­de har bi­dra­git till att spri­da den­na myt.

För det förs­ta är en apa in­te ba­ra en apa. Mo­der­na apor de­las in i väs­ta­por och östa­por, som är två skil­da ar­ter. Där­ef­ter kan östa­por de­las in i hal­va­por, män­ni­sko­a­por och män­ni­skor.

Vi har många ge­men­sam­ma egen­ska­per med män­ni­sko­a­por­na (allt­så schim­pan­ser, dvärgschim­pan­ser, oran­gu­tang­er och go­ril­lor). De är vå­ra när­mas­te le­van­de släk­ting­ar, men de är in­te vå­ra för­fä­der. Al­la östa­por har ut­veck­lat sig obe­ro­en­de av varand­ra från en ge­men­sam för­fa­der.

Om du spå­rar män­ni­sko­fos­si­ler långt till­ba­ka blir de grad­vis mer och mer aplik­nan­de. De har stör­re tän­der, mind­re hjär­na och kraf­ti­ga­re ar­mar och ben. Om du spå­rar schim­pan­ser­na läng­re till­ba­ka blir de ock­så mer li­ka den ge­men­sam­ma för­fa­dern. Om du går mil­jon­tals år till­ba­ka,kom­mer du se att män­ni­skans och schim­pan­sens ut­veck­lings­hi­sto­ria till sist när­mar sig varand­ra. Du kom­mer upp­täc­ka att vi har en ge­men­sam släk­ting, som var en helt an­nan art: vår för­fa­der.

Al­la för­gre­ning­ar i ett evo­lu­tions­träd, som det du ser un­der, har en ge­men­sam för­fa­der. Om du går än­nu läng­re till­ba­ka kom­mer du till slut hit­ta en ge­men­sam för­fa­der till östa­por och väs­ta­por, till al­la pri­ma­ter, till al­la djur och så vi­da­re. Al­la gre­nar i evo­lu­tions­trä­det fort­sät­ter att ut­veck­las och pro­du­ce­ra nya ar­ter i al­la stor­le­kar, for­mer och fär­ger.

”Al­la östa­por har ut­veck­lat sig obe­ro­en­de av varand­ra från en ge­men­sam för­fa­der.”

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden