Det senaste inom vetenskap

Pri­ma­ter­nas släkt­träd

-

Vi här­stam­mar var­ken från schim­pan­ser el­ler män­ni­sko­a­por, men de är vå­ra när­mas­te släk­ting­ar som le­ver idag.

Le­mu­rer

Le­mu­rer, lo­ri­er och pot­tor skil­de sig från de and­ra pri­ma­ter­na för om­kring 60 mil­jo­ner år se­dan och fort­satt att ut­veck­la sig se­dan dess.

Utro­ta­de

Det fanns spök­djur i he­la värl­den, men idag finns det ba­ra någ­ra få ar­ter kvar. Al­la le­ver i Asi­en.

Ge­men­sam för­fa­der

Al­la för­gre­ning­ar i trä­det re­pre­sen­te­rar en ge­men­sam för­fa­der, allt­så en art som ut­veck­lat sig till två el­ler fler nya ar­ter.

När­mas­te släk­ting­ar

Vi är när­mast be­släk­ta­de med schim­pan­ser och dvärgschim­pan­ser.

Östa­por

Män­ni­skan till­hör ös­ta­por­na, sto­ra pri­ma­ter, med stor hjär­na, som sak­nar svans.

Geo­gra­fiskt iso­le­ra­de

Väs­ta­por­na finns i Cen­tral- och Sy­da­me­ri­ka, me­dan ös­ta­por­na finns i Afri­ka och Asi­en.

In­te en­sam­ma

Vi fram­ställs of­ta som en­sam­ma på vår gren av trä­det, men det har fun­nits and­ra män­ni­sko­lik­nan­de ar­ter som är ut­dö­da idag.

 ??  ?? Vi är släkt med de and­ra pri­ma­ter­na, men här­stam­mar in­te från dem.
Vi är släkt med de and­ra pri­ma­ter­na, men här­stam­mar in­te från dem.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden