Det senaste inom vetenskap

DU KAN IN­TE TES­TA EVOLUTIONE­N

Det sker så lång­samt att det är omöj­ligt att be­vi­sa.

- Animals · Wildlife · It · United Kingdom

Evolutione­n sker van­ligt­vis un­der många mil­jo­ner år, så vi kan in­te ens dröm­ma om att få se nå­got så dra­ma­tiskt som di­no­sau­rer som ut­veck­lar sig till fåg­lar. Pro­ble­met med att spå­ra evolutione­n är att de ge­ne­tis­ka änd­ring­ar­na mås­te över­fö­ras via fle­ra ge­ne­ra­tio­ner in­nan de blir tyd­li­ga. Det är spe­ci­ellt svårt att se djurar­ter ut­veck­las som le­ver länge. Det be­ty­der dock in­te att vi in­te kan föl­ja evo­lu­tio­nens ut­veck­ling i re­al­tid.

Un­der den in­dust­ri­el­la re­vo­lu­tio­nen gick Stor­bri­tan­ni­en ige­nom en pe­ri­od med snab­ba mil­jö­för­änd­ring­ar. Fa­bri­ker­na spot­ta­de ut sot som la sig på trä­den. Björk­mä­ta­ren ha­de ti­di­ga­re an­vänd björk­trä­den för ka­mou­flage och det var en för­del att ha ljus teck­ning. Mör­ka fjä­ri­lar smäl­te in­te in i bak­grun­den och blev of­ta uppät­na av fåg­lar. När so­tet la sig blev det istäl­let en för­del att va­ra mörk. An­ta­let mör­ka björk­mä­ta­re öka­de snabbt ef­tersom att de över­lev­de och för­de den­na an­vänd­ba­ra ge­ne­tis­ka egen­skap vi­da­re.

Du kan även få ett ak­tu­ellt ex­em­pel, Vi har si­mu­le­rat hun­dars evo­lu­tion i fle­ra hund­ra år. De hun­dar som har om­tyck­ta egen­ska­per föds upp. Spår­hun­dar väljs ut på grund av de­ras syn och lukt­sin­ne och bull­dog­gar föds upp för att få så plat­ta no­sar som möj­ligt. Så­dan upp­föd­ning sker än idag, men de för ty­värr med sig många häl­so­pro­blem för vis­sa ra­ser.

 ??  ?? Se­lek­tiv upp­föd­ning har re­sul­te­rat i oli­ka hund­ra­ser.
Se­lek­tiv upp­föd­ning har re­sul­te­rat i oli­ka hund­ra­ser.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden