Det senaste inom vetenskap

Evo­lu­tion i prak­ti­ken

-

In­sek­ter och mi­kro­ber re­pro­du­ce­rar sig så snabbt att det är lätt att se hur de ut­veck­las i la­bo­ra­to­ri­et.

Ba­nan­flu­gor

En svärm ba­nan­flu­gor sam­las. De är av sam­ma art, men har någ­ra ge­ne­tis­ka va­ri­a­tio­ner.

Maltos

Den and­ra hal­van pla­ce­ras i en bur med mat ba­se­rad på maltos (malt­soc­ker).

Stär­kel­se

Hal­va svär­men pla­ce­ras i en bur med mat stär­kel­se­ba­se­rad.

Se­pa­ra­tion

Flu­gor­na hålls se­pa­re­ra­de i fle­ra ge­ne­ra­tio­ner, en ef­ter­lik­ning av geo­gra­fisk se­pa­ra­tion i na­tu­ren.

Åter­för­e­ning

När de två svär­mar­na pla­ce­ras till­sam­mans igen, fö­re­drar maltos­flu­gor­na att pa­ra sig med and­ra maltos­flu­gor. Sam­ma sak gäl­ler stär­kel­se­flu­gor­na. Det­ta är ett ti­digt sta­di­um på flu­gor­nas ut­veck­ling mot två oli­ka ar­ter.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden