Det senaste inom vetenskap

ALLT ÄR EN AN­PASS­NING

Al­la egen­ska­per har ett ut­veck­lings­mäs­sigt mål.

-

Många tror att det finns en histo­ria bakom al­la egen­ska­per, men al­la för­änd­ring­ar är in­te en evo­lu­tions­an­pass­ning. Myc­ket av det du ser idag har skett av en slump el­ler som ett re­sul­tat av nå­got an­nat som vi­sa­de sig va­ra an­vänd­bart. Öv­rigt är ba­ra res­ter av egen­ska­per som in­te läng­re be­hövs. Evo­lu­tio­nen kom­pro­mis­sas och be­grän­sas of­ta av de an­pass­ning­ar or­ga­nis­men re­dan ge­nom­gått.

Slump­mäs­si­ga mu­ta­tio­ner

Många egen­ska­per sak­nar ett up­pen­bart syf­te el­ler för­del. Des­sa är in­te en an­pass­ning. Om­kring 25 pro­cent av oss är till ex­em­pel ”su­persma­ka­re” och har många fler smaklö­kar än and­ra.

Bi­verk­ning­ar

Vis­sa egen­ska­per är en följd av and­ra. Fär­gen på blod är in­te en an­pass­ning. Den be­ror på att hemo­glo­bin (mo­le­ky­ler­na som trans­por­te­rar sy­re) är rött.

Ge­ner med fle­ra funk­tio­ner

Många ge­ner har mer än en funk­tion (plei­o­tro­pi). Des­sa hö­nor med spe­ci­el­la fjäd­rar har till ex­em­pel en gen­för­änd­ring som för­u­tom fjäd­rar­na på­ver­kar matspjälk­ning­en, kropps­tem­pe­ra­tu­ren och ägg­lägg­ning­en.

Ru­di­men­tä­ra egen­ska­per

Vi har ärvt någ­ra egen­ska­per från vå­ra för­fä­der som in­te är an­vänd­ba­ra för oss läng­re. Vis­dom­stän­der­na var till ex­em­pel an­vänd­ba­ra när kä­ken var stör­re och kos­ten mer svår­tug­gad.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden