Det senaste inom vetenskap

EVOLUTIONE­N FÖR­KLA­RAR LI­VETS UR­SPRUNG

Om evolutione­n för­kla­rar hur li­vet har för­änd­rats, kan den väl ock­så för­kla­ra hur det bör­ja­de?

- Biology · Science · Ecology

Evolutione­n kan be­rät­ta myc­ket för oss om var­för li­vet är som det är, hur det har änd­rats och an­pas­sats över tid. Den kan dock in­te för­kla­ra hur li­vets ur­sprung. Evolutione­n har re­dan ta­git oss till­ba­ka till LUCA: the Last Uni­ver­sal Com­mon An­ces­tor (den sista ge­men­sam­ma för­fa­dern). Det­ta är den or­ga­nism som allt liv på jor­den ut­veck­lats från. Med hjälp av gen­spår­ning och jäm­fö­rel­se av ge­ner från or­ga­nis­mer i de två älds­ta gre­nar­na på livs­trä­det (ar­keér och bak­te­ri­er) tror fors­ka­re att LUCA lev­de för om­kring 3,8 mil­jar­der år se­dan och ha­de minst 100 ge­ner.

Forsk­ning om evolutione­n kan ge oss led­trå­dar om vad som kräv­des för att liv skul­le bör­ja. Den­na gå­ta är än­nu in­te löst, men fors­ka­re in­om samt­li­ga na­tur­ve­ten­skap­li­ga gre­nar ar­be­tar för att lö­sa den. Un­der ti­den för­kla­rar evolutione­n ba­ra vad som hän­de där­ef­ter.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden