Det senaste inom vetenskap

Pri­mi­tivt liv

-

En av de mest er­kän­da idéer­na är att li­vet bör­ja­de i det var­ma, mi­ne­ral­ri­ka vatt­net i hyd­ro­ter­mis­ka käl­lor.

Li­vet hit­tar en väg

Upp­täck­ten av bak­te­ri­er och and­ra livs­for­mer runt hyd­ro­ter­mis­ka käl­lor har gjort att fors­ka­re mås­te om­de­fi­ni­e­ra vad som krävs för att liv ska upp­stå.

Hyd­ro­ter­mis­ka käl­lor

De var­ma käl­lor­na på havs­bot­ten bil­das van­ligt­vis där de tek­to­nis­ka plat­tor­na de­las och havs­vatt­net värms upp av mag­ma som ström­mar ge­nom jord­skor­pan.

Ex­tremt liv

Vis­sa or­ga­nis­mer ver­kar tri­vas runt de hyd­ro­ter­mis­ka käl­lor­na. Des­sa ex­tre­mo­fi­la or­ga­nis­mer över­le­ver i högt tryck, höga tem­pe­ra­tu­rer och ut­an sol­ljus.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden