Det senaste inom vetenskap

ÖGAT ÄR SÅ KOM­PLI­CE­RAT ATT DET IN­TE KAN HA UT­VECK­LATS

Hur kan kom­pli­ce­ra­de syn­or­gan ha ut­veck­lats?

-

Även Dar­win ha­de svårt att för­stå att ögo­nen var ett re­sul­tat av evolutione­n, men om vi går ige­nom det steg för steg lå­ter det tro­ligt.

I sin enk­las­te form är ögon pig­ment­fläc­kar som re­a­ge­rar på sol­ljus. Om des­sa pig­ment finns på en platt yta kan de ba­ra fånga upp ljus och mör­ker. Om de får små för­djup­ning­ar kan de an­vän­das för att se vil­ken rikt­ning lju­set kom­mer ifrån. Om des­sa för­djup­ning­ar blir än­nu li­te dju­pa­re och öpp­ning­en bör­jar stäng­as bil­das nå­got som lik­nar en hål­ka­me­ra. Det kom­mer in mind­re ljus och det bil­das fan­tas­tis­ka bil­der. Om det­ta hål se­dan täcks av ett la­ger ge­nom­skin­li­ga cel­ler kan för­djup­ning­en fyl­las med väts­ka. Då bör­jar lin­sen bil­da kri­stal­ler på in­si­dan. Den­na lins hjäl­per ögat att fo­ku­se­ra och bil­der­na blir än­nu skar­pa­re. Al­la des­sa små an­pass­ning­ar kan ge en or­ga­nism små för­de­lar i sin mil­jö, till ex­em­pel ef­fek­ti­va­re jakt el­ler för­må­gan att upp­täc­ka rov­djur ti­di­ga­re. An­pass­ning­en har förts vi­da­re ge­nom många ge­ne­ra­tio­ner och ögat har för­änd­rats grad­vis.

”Al­la des­sa små an­pass­ning­ar kan ge en or­ga­nism små för­de­lar i sin mil­jö.”

 ??  ??
 ??  ?? Flugö­gon har fle­ra hund­ra ljus­sen­so­rer som he­ter om­ma­ti­dia.
Flugö­gon har fle­ra hund­ra ljus­sen­so­rer som he­ter om­ma­ti­dia.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden