Det senaste inom vetenskap

Ökan­de kom­plex­i­tet

- Animals · Wildlife

Om du tit­tar no­ga finns det enk­la ver­sio­ner av det mänsk­li­ga ögat i na­tu­ren.

1 Fläck

En­cel­li­ga or­ga­nis­mer som he­ter eug­le­na har ”ögon­fläc­kar” med ljus­käns­li­ga pig­ment. Des­sa hjäl­per dem att upp­täc­ka ljus och mör­ker.

2 För­djup­ning­ar

Platt­mas­kar har fläc­kar med pig­ment som är be­grav­da i för­djup­ning­ar. Des­sa hjäl­per dem att be­stäm­ma var­i­från lju­set kom­mer.

3 Hål­ka­me­ra

Stör­re för­djup­ning­ar som näs­tan är stäng­da bil­dar nå­got som lik­nar en hål­ka­me­ra. Det gör att djur som pärl­bå­ten (en slags bläck­fisk) kan se bil­der.

4 Lins

Ge­nom­skin­li­ga cel­ler täc­ker öpp­ning­en fram­för ögat och en en­kel lins­struk­tur bil­das. Snig­lar har så­da­na ögon.

5 Kom­plex ka­me­ra

Över tid har för­bätt­ring­ar­na grad­vis ut­veck­lats till de kom­pli­ce­ra­de ka­me­ra­ö­go­nen som or­ga­nis­mer som bläck­fis­kar och män­ni­skor har idag.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden