Det senaste inom vetenskap

NA­TUR­LIGT UR­VAL DRI­VER ALL EVO­LU­TION FRAM­ÅT

Fun­ge­rar evolutione­n så att det all­tid är den star­kas­te som över­le­ver?

-

Slump­mäs­si­ga gen­mu­ta­tio­ner kan le­da till att vis­sa in­di­vi­der blir en aning an­norlun­da än and­ra och det re­sul­te­rar i ge­ne­tisk va­ri­a­tion. Rov­djur, kon­kur­rens och and­ra mil­jö­fak­to­rer kan in­ne­bä­ra en press för or­ga­nis­mer­na. De som an­pas­sar pas­sar sig bäst har bätt­re chan­ser att över­le­va och för­ö­ka sig. På det sät­tet för de vi­da­re si­na ge­ner till sin ef­ter­kom­ma. Den­na pro­cess he­ter na­tur­ligt ur­val och Dar­wins be­skriv­ning av den gjor­de ho­nom be­römd. Det är dock in­te det en­da sät­tet evo­lu­tion sker på.

En an­nan vik­tigt me­ka­nism he­ter ge­ne­tisk drift. Egen­ska­per som van­ligt­vis skul­le väl­jas kan för­svin­na el­ler bli än­nu mer van­li­ga om det sker en ovän­tad hän­del­se. Det­ta kan ske om be­folk­ning­ar skiljs från varand­ra el­ler om någ­ra in­di­vi­der dö­das. Det märks som tyd­li­gast om be­folk­ning­en är li­ten.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden