Det senaste inom vetenskap

Ge­ne­tisk drift

- Ecology

Den­na il­lust­ra­tion visar hur flask­hal­sef­fek­ten kan för­änd­ra rikt­ning­en på evolutione­n ut­an na­tur­ligt ur­val.

1. Ur­sprungs­be­folk­ning

I bör­jan är be­folk­ning­en blan­dad, med om­kring li­ka många oran­ge och grö­na in­di­vi­der.

2. Hän­del­se

En slump­mäs­sig hän­del­se, till ex­em­pel en na­tur­ka­ta­strof, in­träf­far och be­folk­ning­ens stor­lek mins­kar dras­tiskt.

3. Åter­stå­en­de be­folk­ning

Nu finns det fler grö­na in­di­vi­der än oran­ge. Genur­va­let har för­änd­rats på grund av ovän­ta­de hän­del­ser.

4. Ny be­folk­ning

Allt ef­tersom den åter­stå­en­de be­folk­ning­en väx­er, förs ge­ner­na vi­da­re och bil­dar en ny be­folk­ning där grönt är van­li­ga­re. Över tid kan de oran­ge för­svin­na helt och hål­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden