Det senaste inom vetenskap

EVO­LU­TION ÄR BA­RA EN TE­O­RI

Det går in­te att va­ra sä­ker på att evolutione­n sker.

- Science · It · heliocentrism

Det­ta på­stå­en­de är in­te lätt att dis­ku­te­ra, ef­tersom ”te­o­ri” är en del av or­det evo­lu­tions­te­o­ri. Hu­vud­pro­ble­met är än­då or­det ”ba­ra” då det in­te finns nå­got som he­ter ”ba­ra en te­o­ri”. Var­dag­ligt bru­kar or­det te­o­ri an­vän­das sy­no­nymt med ord som an­ta­gan­de, spe­ku­la­tion och tro. Det är ett sätt att an­ty­da att du tror att nå­got är sant, men att du in­te har al­la bevis för att un­der­byg­ga det. Det är in­te så ve­ten­ska­pen fun­ge­rar.

En ve­ten­skap­lig te­o­ri är ba­se­rad ba på mäng­der av bevis och det är in­te ba­ra en tes. Det finns finn många väle­ta­ble­ra­de prin­ci­per in­om ve­ten­ska­pen och al­la kret­sar runt te­o­ri­er, till ex­em­pel att jor­den går i en ba­na runt so­len (he­li­o­cent­risk världs­bild) och att le­van­de sa­ker är gjor­da av cel­ler (cel­lä­ra). De för­kla­rar gans­ka grund­ligt vad vi ser och kan an­vän­das för att för­ut­se vad som kom­mer att ske i fram­ti­den. Be­vi­sen för evolutione­n är över­väl­di­gan­de och te­o­rin har be­kräf­tats många gång­er på oli­ka sätt. Den fos­si­la kart­lägg­ning­en visar ut­veck­ling­en av or­ga­nis­mer över tid, även om den är ofull­stän­dig. Det­ta stöt­tas av de fy­sis­ka, ke­mis­ka och ge­ne­tis­ka lik­he­ter­na mel­lan le­van­de va­rel­ser. Det finns till­räck­ligt med le­van­de ex­em­pel på or­ga­nis­mer som förändrar sig märk­bart över fle­ra ge­ne­ra­tio­ner. Ju fler bevis fors­kar­na hit­tar, desto mer un­der­byg­ger det Dar­wins te­o­ri­er. Evolutione­n är in­te ”ba­ra” en te­o­ri.

 ??  ?? Bevis på evo­lu­tion finns i vårt DNA.
Bevis på evo­lu­tion finns i vårt DNA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden