Det senaste inom vetenskap

Stress­re­spon­sen

- Health · Healthy Living

Krop­pen har ett väl­ut­veck­lat sy­stem för att ta hand om de förs­ta teck­nen på stress.

1. Hy­po­ta­lamus

Den delen i hjär­nan som har an­svar för att bi­be­hål­la ba­lan­sen i krop­pen och som ut­lö­ser stress­re­spon­sen.

2. Hy­po­fy­sen

Det­ta or­gan är li­ka stort som en är­ta och pro­du­ce­rar en rad hor­mo­ner, bland an­nat stres­sens bud­bä­ra­re: ad­re­no­kor­ti­ko­tro­piskt hor­mon.

3. Bin­ju­rar­na

Des­sa kört­lar sit­ter ovan­på nju­rar­na och sva­rar på stress ge­nom att pro­du­ce­ra ste­ro­i­der.

4. CHR-ut­sönd­ring­en

Den­na ke­mis­ka bud­bä­ra­re skic­kar stres­sig­na­len från hy­po­ta­lamus till hy­po­fy­sen.

5. Ad­re­no­kor­ti­ko­tro­piskt hor­mon

På sin väg ge­nom blo­det trans­por­te­rar det­ta hor­mon det ke­mis­ka bud­ska­pet till nju­rar­na.

6. Kor­ti­sol

Des­sa na­tur­li­ga ste­ro­i­der ut­lö­ser för­änd­ring­ar i he­la krop­pen och hjäl­per den att han­te­ra stress.

7. Ak­ti­ve­ring

En rad om­rå­den i hjär­nan ak­ti­ve­rar hy­po­ta­lamus och star­tar stress­re­spon­sen.

8. Glu­ko­kor­ti­ko­i­der

Höga ni­vå­er av glu­ko­kor­ti­ko­i­der i blo­det ström­mar till­ba­ka till hjär­nan och av­bry­ter stress­re­spon­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden