Det senaste inom vetenskap

Det är in­te ba­ra män­ni­skor som blir stres­sa­de

-

Bak­te­ri­er

Des­sa mi­kro­ber han­te­rar för­änd­ring­ar i sin mil­jö ge­nom att änd­ra sät­tet de an­vän­der si­na ge­ner på. Mo­le­ky­ler änd­rar vil­ka ge­ner som är ak­ti­ve­ra­de och in­ak­ti­ve­ra­de.

Väx­ter

Stress till följd av vat­ten­brist kan va­ra ett all­var­ligt pro­blem för väx­ter och lös­ning­en är att spa­ra på fuk­tig­het. Väx­ter­na kan pro­du­ce­ra blixt­snab­ba ke­mis­ka sig­na­ler som stäng­er bla­dens po­rer.

Fisk

Fisk re­a­ge­rar på stress på sam­ma sätt som and­ra rygg­rads­djur. En rad ke­mis­ka sig­na­ler som bör­jar i hjär­nan för­be­re­der krop­pen att fri­gö­ra ener­gi och av­slu­tar onö­di­ga ak­ti­vi­te­ter.

Fåg­lar

I lik­het med män­ni­skor bil­dar fåg­lar kor­ti­kos­te­ro­i­der som en re­ak­tion på stress. An­ta­let sti­ger hos fåg­lar som le­ver högt upp, nå­got som hjäl­per dem att han­te­ra fa­ror­na med att häc­ka på höga höj­der.

Möss

Gna­ga­re an­vänds of­ta som mo­del­ler för män­ni­skors bi­o­lo­gi, men ny forsk­ning visar att de blir stres­sa­de av man­li­ga fors­ka­re. Den­na re­ak­tion ver­kar va­ra re­la­te­rad till lukt­sin­net och kan even­tu­ellt på­ver­ka testre­sul­ta­ten.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden