Det senaste inom vetenskap

Så fun­ge­rar stress

För myc­ket stress kan ha ne­ga­tiv ef­fekt på oli­ka de­lar av krop­pen.

-

”Stress har en stör­re ne­ga­tiv ef­fekt om vi tror det är skad­ligt.”

And­ning

Ökad and­nings­has­tig­het kan le­da till pa­ni­kan­fall och hy­per­ven­ti­le­ring.

Puls

Hög puls och blod­tryck kan or­sa­ka ska­dor på cir­ku­la­tions­sy­ste­met.

Ner­ver

Stress i ut­veck­lings­fa­sen kan på­ver­ka struk­tu­ren i den väx­an­de hjär­nan.

Musk­ler

Spän­da musk­ler i hu­vud, skuld­ror och nac­ke kan ge hu­vud­värk.

Hor­mo­ner

Stress­hor­mo­ner som kor­ti­sol på­ver­kar cel­ler i he­la krop­pen och brom­sar im­mun­för­sva­ret.

Spjälk­ning

För­änd­ring­ar i blod­till­för­sel till matspjälk­nings­sy­ste­met och oli­ka mat­va­nor kan på­ver­ka tarm­funk­tio­nen.

Re­pro­duk­tion

Kro­nisk stress kan på­ver­ka fer­ti­li­tet och köns­drift hos bå­de män och kvin­nor.

 ??  ?? Hy­po­fy­sen är full av en­do­kri­na cel­ler som pro­du­ce­rar hor­mo­ner.
Hy­po­fy­sen är full av en­do­kri­na cel­ler som pro­du­ce­rar hor­mo­ner.
 ??  ?? Hy­po­ta­lamus for­bin­der hjer­nen med det en­do­kri­ne sy­ste­met som pro­du­se­rer stress­hor­mo­ner.
Hy­po­ta­lamus for­bin­der hjer­nen med det en­do­kri­ne sy­ste­met som pro­du­se­rer stress­hor­mo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden