Det senaste inom vetenskap

Po­si­tiv och ne­ga­tiv

Är en viss stress­ni­vå bra för pre­sta­tio­nen?

- Lifehacks

Un­der press

Så länge det är kon­trol­ler­bart kan ökad stress för­bätt­ra pro­duk­ti­vi­te­ten.

Bryt­nings­punkt

Ef­ter en viss ni­vå kom­mer för hög press på­ver­ka pre­sta­tio­nen ne­ga­tivt.

Cel­lers lev­nads­tid

Te­le­mo­rer blir grad­vis kor­ta­re när cel­ler blir äld­re, men stress kan på­skyn­da pro­ces­sen.

Skydd

Kro­mo­so­mer in­ne­hål­ler vå­ra ge­ner. Telo­mer hind­rar dem från att bli ut­slit­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden