Det senaste inom vetenskap

Po­si­tiv stress?

-

En­do­kri­no­lo­gen Hans Selye skrev 1936 ett brev till den ve­ten­skap­li­ga tid­ning­en Na­tu­re där han be­skrev en ”ge­ne­rell alar­me­ran­de re­ak­tion från or­ga­nis­men”. Han var en av de förs­ta att iden­ti­fi­e­ra och un­der­sö­ka bi­o­lo­gisk stress. Selye fort­sat­te med si­na stu­di­er och ef­ter näs­tan 40 års forsk­ning kon­sta­te­ra­de han att stress in­te ba­ra är ne­ga­tivt.

En kopp­ling mel­lan stress och pro­duk­ti­vi­tet ha­de länge va­rit känd. Un­der 1908 vi­sa­de de två fors­kar­na Yer­kes och Dod­son att det finns en gyl­le­ne mitt­punk. Det är en punkt där det är till­räck­ligt med press för att sti­mu­le­ra pro­duk­ti­vi­te­ten, ut­an att det blir för myc­ket att han­te­ra för den en­skil­da in­di­vi­den.

Selye var upp­ta­gen fo­ku­se­ra­de på att stressupp­le­vel­sen egent­li­gen in­te hand­lar så myc­ket om vad som sker i krop­pen, ut­an hur var­je en­skild in­di­vid re­a­ge­rar på för­änd­ring­ar­na. På 1970-ta­let in­tro­du­ce­ra­de han två nya ord för att be­skri­va si­na fynd: ”eustress” och ”distress”. Eustress är po­si­tiv stress och distress är ne­ga­tiv stress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden