Det senaste inom vetenskap

Stress­re­la­te­ra­de ska­dor

- Health · Healthy Living

Lång­va­rig el­ler kro­nisk stress kan va­ra skad­ligt för häl­san, men det är svårt att sät­ta fing­ret på ex­akt var­för det är så. Har det att gö­ra med att en in­di­vid tar då­li­ga livsval un­der press, el­ler är det nå­got som sker inu­ti krop­pen som ett re­sul­tat av en lång­va­rig stress­re­spons?

År 2004 pub­li­ce­ra­de ett ame­ri­kanskt forskar­team en stu­die i tid­ning­en PNAS som un­der­sök­te vad som sker med cel­ler när de ut­sätts för stress. De stu­de­ra­de den ge­ne­tis­ka ko­den och sär­skilt de skyd­dan­de ”kå­por­na” som täc­ker än­den av var­je kro­mo­som. Des­sa struk­tu­rer he­ter telo­me­rer och allt ef­tersom cel­ler­na åld­ras blir te­le­mo­rer­na kor­ta­re. Ett ensym som he­ter telo­me­ra­se kan fyl­la te­le­mo­rer­na, men stress gör att vi får mind­re av det åter­bildan­de en­zy­met.

Ar­bets­la­get stu­de­ra­de en grupp som be­stod av 58 kvin­nor och fann att ju läng­re kvin­nor­na va­rit stres­sa­de och ju läng­re de känt sig stres­sa­de, desto mer san­no­likt var det att de ha­de för­kor­ta­de te­le­mo­rer. Det är ett tec­ken på att de­ras krop­par på­ver­ka­des av be­last­ning­en. Var­för det­ta sker är dock fort­fa­ran­de in­te känt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden