Det senaste inom vetenskap

Att bloc­ke­ra stress­mo­le­ky­ler

-

Hy­po­ta­lamus är delen av hjär­nan som ut­lö­ser stress­re­spon­sen. Det gör den ge­nom att pro­du­ce­ra kor­ti­ko­tro­pin­fri­sät­tan­de hor­mon (CRH). Det­ta hor­mon för­flyt­tar sig till hy­po­fy­sen, som ger be­sked till cel­ler­na att pum­pa ut ad­re­no­kor­ti­ko­tro­piskt hor­mon (ACTH). Det­ta med­de­lar i sin tur nju­rar­na att pro­du­ce­ra stress­te­ro­i­den kor­ti­sol. En av de helt av­gö­ran­de mo­le­ky­ler­na i den­na pro­cess he­ter CRF1: kor­ti­ko­tro­ping­fri­sät­tan­de fak­torre­cep­tor 1. Det­ta är mo­le­ky­len som de­tek­te­rar CRH och un­der 2013 lyc­ka­des fors­ka­re hit­ta mo­le­ky­lens form.

CRF1 fäs­ter sig på cel­ler­nas yta i hy­po­fy­sen och and­ra struk­tu­rer i krop­pen och vän­tar på att CRH ska dy­ka upp. När det­ta sker fäs­ter hor­mo­net sig till re­cep­torn och ut­lö­ser mo­le­kyl­vä­gar som bi­drar till stress­re­spon­sen. Tack va­re kun­ska­pen om mo­le­ky­lens form kan lä­ke­me­dels­in­du­strin gö­ra me­di­cin som av­bry­ter det­ta sam­spel. Me­di­ci­nen kan hind­ra hor­mo­net från att kom­ma in i cel­ler­na och på så sätt däm­pa stres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden