Det senaste inom vetenskap

Att över­va­ka stress

Tek­no­lo­gin av­slö­jar om du är in­ne i en tuff pe­ri­od.

-

Det finns många elektro­nis­ka pry­lar som på­står att de kan hjäl­pa dig att kon­trol­le­ra stress­ni­vå­er­na ge­nom att mä­ta puls, and­ning, sy­re­mängd i blo­det och hu­dens för­må­ga att ut­sönd­ra äm­nen. Tan­ken är att det ska hjäl­pa dig att iden­ti­fi­e­ra och på så sätt und­vi­ka sa­ker som ut­lö­ser stress.

Även om de­lar av ve­ten­ska­pen bakom des­sa mät­ning­ar är be­grip­li­ga är det in­te all­tid lätt att för­stå vad de egent­li­gen be­ty­der. Ett ex­em­pel är att ti­den mel­lan var­je hjärt­slag är mer kon­stant när du är stres­sad, men även när du är upp­het­sad. En ap­pa­rat som re­gi­stre­rar des­sa för­änd­ring­ar vet in­te vil­ket slags hu­mör du är på el­ler vad du gör och kan då in­te hel­ler av­gö­ra om du är stres­sad el­ler upp­het­sad.

 ??  ?? Tidsin­ter­val­ler­na mel­lan hjärt­sla­gen va­ri­e­rar när män­ni­skor slapp­nar av och blir mer re­gel­bund­na vid stress.
Tidsin­ter­val­ler­na mel­lan hjärt­sla­gen va­ri­e­rar när män­ni­skor slapp­nar av och blir mer re­gel­bund­na vid stress.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden