Det senaste inom vetenskap

Att han­te­ra stress

Det finns många stra­te­gi­er som an­vänds för att mins­ka stress.

-

Trä­ning

Kamp-flykt­re­ak­tio­nen för­be­re­der krop­pen på ak­ti­vi­tet, så du bör trä­na för att an­vän­da ener­gin. Dess­utom ökar trä­ning mäng­den na­tur­li­ga en­dor­fi­ner som gör dig på bätt­re hu­mör.

Li­ta på din kropp

Vis­sa stu­di­er har vi­sat att stress är skad­li­ga­re om du tror att det är skad­ligt. Om du där­e­mot li­tar på att krop­pen kan han­te­ra det kan du mi­ni­me­ra ska­dan.

Ta hand om dig själv

Vis­sa sö­ker tröst på de­struk­ti­va sätt när de är stres­sa­de, men ni­ko­tin, al­ko­hol, mat och be­ro­en­de­fram­kal­lan­de me­di­ci­ner lö­ser in­te det un­der­lig­gan­de pro­ble­met.

Hjälp and­ra

Det kanske ver­kar li­te om­vänt, men vid upp­levd stress kan det hjäl­pa att an­stränga sig för att hjäl­pa and­ra. Det kan ge me­ning och per­spek­tiv på sa­ker och ting.

Pra­ta om det

Män­ni­skor är so­ci­a­la va­rel­ser och det hjäl­per att pra­ta om det. Det är in­te ba­ra en me­nings­lös fras. Att sö­ka hjälp kan bi­dra till att mins­ka stress. Ta­la med en vän.

Gör en plan

Vis­sa sa­ker går in­te att änd­ra på, men det kan va­ra lät­ta­re att ta sig ge­nom stres­si­ga pe­ri­o­der ge­nom att iden­ti­fi­e­ra de sa­ker som går att änd­ra. Lägg upp en re­a­lis­tisk plan för hur de ska tack­las.

Lev i nu­et

Att stan­na upp och kon­cen­tre­ra sig på det som är ”här och nu” med hjälp av vi­la, me­di­ta­tion och an­nan men­tal trä­ning kan bi­dra till att för­änd­ra tan­kar och käns­lor.

Skriv en stress­dag­bok

Att skri­va ned sa­ker som ut­lö­ser stress kan gö­ra dig mer för­be­redd på si­tu­a­tio­ner­na i fram­ti­den.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden