Det senaste inom vetenskap

Så fun­ge­rar cor­pus stri­a­tum

- Health · Mental Health · Health Conditions

Funk­tio­nell MR och neu­ropsy­ko­lo­gis­ka stu­di­er ty­der på att cor­pus stri­a­tum är ak­tivt vid so­ci­a­la hand­ling­ar och so­ci­a­la be­lö­ning­ar. Där­för är den vik­tigt för fram­gångs­rik so­ci­al in­ter­ak­tion, till ex­em­pel för­må­gan att lä­ra sig vad en an­nan per­son gil­lar och in­te gil­lar. Den­na del av hjär­nan är även den som är ak­tiv när du styr im­pul­ser och upp­märk­sam­het. Funk­tions­stör­ning­ar i det­ta om­rå­de av hjär­nan kopp­las till be­ro­en­de, de­pres­sion och tvångs­syndrom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden