Det senaste inom vetenskap

Kortso­va­re

-

Vi be­hö­ver sömn för att fun­ge­ra, men vis­sa be­hö­ver mer än and­ra och det kan be­ro på ge­ner­na. Sömn och va­ken­het styrs av en in­re kloc­ka som anger och upp­rätt­hål­ler en 24-tim­marscy­kel som he­ter cir­ka­disk rytm (be­grep­pet kom­mer från de la­tins­ka or­den cir­ka och di­em som be­ty­der ”un­ge­fär en dag”). En vik­tig kon­trol­len­het i cy­keln he­ter DEC2. Män­ni­skor med en lätt för­änd­ring i DEC2ge­nen har en an­märk­nings­värd för­må­ga. De so­ver i ge­nom­snitt två tim­mar mind­re än den öv­ri­ga be­folk­ning­en,ut­an att kän­na sig tröt­ta. Det är en säll­synt mu­ta­tion, så fors­ka­re har an­vänt möss för att stu­de­ra den. De de­lar många ge­ner med oss och be­hö­ver sömn pre­cis som oss. När fors­kar­na si­mu­le­ra­de sam­ma mu­ta­tion hos möss upp­täck­te de att sömn­cy­keln för­kor­ta­des och de kun­de hål­la sig ak­ti­va läng­re. Den lil­la änd­ring­en ver­kar re­sul­te­ra i en stor för­änd­ring när det gäl­ler sömn­be­hov.

 ??  ?? Möss och män­ni­skor de­lar många ge­ner, bland an­nat de som har med sömn att gö­ra.
Möss och män­ni­skor de­lar många ge­ner, bland an­nat de som har med sömn att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden