Det senaste inom vetenskap

Ve­ten­ska­pen bakom su­per­tung­an

- Food

Su­persma­kar­nas su­persin­ne be­ror på ex­tra pa­pil­ler med fler smakre­cep­to­rer.

Pa­pil­ler

Tung­an är täckt med grova för­höj­ning­ar. Det finns fy­ra oli­ka ty­per och tre av dem in­ne­hål­ler smaklö­kar.

Smaklök

Des­sa klus­ter av sin­nes­cel­ler är kopp­la­de till nerv­cel­ler.

Re­cep­tor

Su­persma­ka­re kan ha fler re­cep­to­rer för bitt­ra sma­ker än nor­malsma­ka­re och ic­ke-sma­ka­re, nå­got som ökar käns­lig­he­ten.

Sin­ne­scell

Cel­ler­na är täck­ta av små smak­hår, som är täck­ta av re­cep­to­rer för de fem grund­läg­gan­de sma­ker­na.

TAS2R38

Den­na gen bär på in­struk­tio­ner för re­cep­to­rer för bit­ter smak. Su­persma­ka­re och ic­ke-sma­ka­re har oli­ka va­ri­an­ter.

Kol­sy­raan­hyd­ras 6

Su­persma­ka­re pro­du­ce­rar fle­ra funk­tio­nel­la va­ri­an­ter av sa­li­ven­zy­met kol­sy­raan­hyd­ras 6.

Gus­tin

Su­persma­ka­re har en av­vi­kel­se i ge­nen som ko­dar CA6­pro­te­i­net.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden