Det senaste inom vetenskap

ÄR DU EN SU­PERSMA­KA­RE?

-

Må­la tung­an

An­vänd en tops för att täc­ka tung­spet­sen med blå ka­ra­mell­färg. Det­ta gör det lät­ta­re att se för­höj­ning­ar­na (pa­pil­ler­na).

Gör en cir­kel

Lägg en li­ten pap­pers­bit med en ut­klippt runt cir­kel på tung­an när du kan se ett runt, blått om­rå­de.

Stu­de­ra fär­gen

Du kom­mer se att top­par­na på var­je för­höj­ning fort­fa­ran­de är ro­sa. Ta hjälp av en vän, en spe­gel el­ler en ka­me­ra för att räk­na för­höj­ning­ar­na inu­ti cir­keln.

Räk­na för­höj­ning­ar­na

Om du har fär­re än 15 för­höj­ning­ar är du för­mod­li­gen en ic­ke-sma­ka­re. Om du har fler än 35 är du för­mod­li­gen en su­persma­ka­re och om du lig­ger mel­lan des­sa är ditt smak­sin­ne nor­malt.

 ??  ?? Va­ri­a­tio­ner i 5-HTT-ge­nen på­ver­kar se­ro­tonin­sig­na­ler­na i hjär­nan.
Va­ri­a­tio­ner i 5-HTT-ge­nen på­ver­kar se­ro­tonin­sig­na­ler­na i hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden