Det senaste inom vetenskap

Mot­stånd mot de­pres­sion

- Mental Health · Health Conditions · It

Se­ro­to­nin kal­las ibland för gläd­je­hor­mo­net. Det är en neu­ro­trans­mit­tor som bil­das i hjär­nan och som an­vänds i kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan nerv­cel­ler. Al­la har det, men små ge­ne­tis­ka för­änd­ring­ar ver­kar på­ver­ka dess in­ver­kan på oss. 5-HTT fun­ge­rar som trans­port för se­ro­to­nin. Dess upp­gift är att gö­ra sig av med över­skotts­se­ro­to­nin från om­rå­det mel­lan nerv­cel­ler­na ef­ter att sig­na­len har skic­kats. 5-HTTLPR är en del av 5-HTT-ge­nen.

Den ge­nen in­ne­hål­ler mas­sor av upp­re­pa­de se­kven­ser med ge­ne­tisk kod och män­ni­skor har van­ligt­vis en av två va­ri­an­ter. Man har an­ting­en den kor­ta med 14 re­pe­ti­tio­ner el­ler den långa med 16. In­di­vi­der med den kor­ta ver­sio­nen ver­kar ha ökad risk för de­pres­sion när de ut­sätts för hög stress i vis­sa sta­di­er av li­vet, me­dan de med den långa va­ri­an­ten tycks va­ra mer re­si­sten­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden