Det senaste inom vetenskap

EN STU­DIE AV SUPERKRAFT­ERNA

En för­stå­el­se för des­sa ge­ne­tis­ka mu­ta­tio­ner kan ge nya be­hand­lings­for­mer.

-

Smärt­däm­pa­re

Vis­sa män­ni­skor har en mu­ta­tion i ge­nen SCN9A som in­går i en mo­le­kyl som finns i smärt­käns­li­ga ner­ver. Ut­an den­na del kan nerv­cel­ler­na in­te skic­ka sig­na­ler or­dent­ligt, så det blir näst in­till omöj­ligt att kän­na smär­ta. Ge­nom att stu­de­ra den­na mu­ta­tion kanske det går att ut­veck­la be­hand­lings­me­to­der mot kro­nisk smär­ta.

HIV­re­sistens

HIV mås­te ta sig in i cel­ler­na för att över­le­va. Det sker när en mo­le­kyl som he­ter CCR5 som finns i im­mun­cel­ler­na ka­pas. Oli­ka in­di­vi­der har oli­ka mäng­der av CCR5 på cel­ler­na och vis­sa har in­te CCR5 alls. Där­för har de na­tur­ligt skydd mot in­fek­tio­nen.

”Hjärn­mu­ta­tio­ner gyn­na­de även vå­ra nä­ra släk­ting­ar ne­an­der­ta­lar­na.”

Ben­re­pa­ra­tion

Sk­le­ro­se­ran­de ben dyspla­si är en grupp åkom­mor som på­ver­kar upp­sam­ling­en av mi­ne­ra­ler i ske­let­tet. Ben­väv­na­den hos vis­sa män­ni­skor kan bli så hård att det för­stör ki­rur­gers verk­tyg. Stu­di­er av des­sa till­stånd kan ge oss nya sätt att be­hand­la pa­ti­en­ter med sjuk­do­mar som os­te­o­po­ros på.

Hjärt­skydd

PCSK9-pro­te­i­net hjäl­per till att kon­trol­le­ra LDLko­les­te­ro­let i blo­det. Det­ta är det som kal­las för ”då­ligt ko­les­te­rol” och är för­knip­pat med åder­förkalk­ning och hjärt­sjuk­do­mar. Vis­sa män­ni­skor har en mu­ta­tion i PCSK9-ge­nen som gör att de kan hål­la ko­les­te­rol­ni­vå­er­na läg­re.

 ??  ?? Vatt­net i San An­to­nio de
los Cobres in­ne­hål­ler far­li­ga mäng­der ar­se­nik.
Vatt­net i San An­to­nio de los Cobres in­ne­hål­ler far­li­ga mäng­der ar­se­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden