Det senaste inom vetenskap

Gift­re­sistens

- Argentina · San Antonio de los Cobres

Ar­se­nik är ett död­ligt gift som kan or­sa­ka can­cer, hjärt­sjuk­do­mar och lung­pro­blem. In­vå­nar­na i San An­to­nio de los Cobres i Ar­gen­ti­na har dock ett hem­ligt va­pen. Vatt­net från de när­lig­gan­de ber­gen är för­o­re­nat och in­ne­hål­ler upp till 20 gång­er mer ar­se­nik än av vad som re­kom­men­de­ras av WHO. Lyck­ligt­vis kan lo­kal­be­folk­ning­en stå emot de skad­li­ga ef­fek­ter­na, tack va­re en ge­ne­tisk mu­ta­tion.

När ar­se­nik kom­mer in i krop­pen för­änd­ras det först till en för­e­ning som he­ter mo­no­met­hy­lar­sonsy­ra (MMA) och se­dan till en för­e­ning som he­ter di­met­hy­lar­sin­sy­ra (DMA). Det­ta sker med hjälp av mo­le­ky­ler som he­ter met­hyltrans­fe­ra­ser. MMA är den gif­ti­ga och det är där­för män­ni­skor­na i San An­to­nio de los Cobres har en för­del. De har en för­änd­ring i ge­nen som ko­dar för ar­se­nit­me­tyltrans­fe­ras (AS3MT), så att de snabbt bry­ter ned ämnet till DMA och där­med skyd­dar krop­pen från de värs­ta ef­fek­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden