Det senaste inom vetenskap

FASCINERAN­DE FAK­TA

-

Där­för får vi då­lig an­de­dräkt av vit­lök

Den kän­da vit­löksan­de­dräk­ten be­ror på för­e­ning­ar som in­ne­hål­ler sva­vel och se­len. Det an­tas att des­sa kom­mer från lung­or­na och in­te är äm­nen som bil­das i mun­nen.

Brock

Brock bil­das när or­gan el­ler väv­nad pressas ut ge­nom sva­ga om­rå­den i mus­kel­väg­gar­na. Till­stån­det or­sa­kar of­ta en bu­la el­ler klump på ma­gen el­ler i ljums­ken.

Så tungt är ditt ske­lett

Ditt ske­lett ut­gör cir­ka 15 pro­cent av kropps­vik­ten. För en vux­en per­son på 70 ki­lo mot­sva­rar det­ta om­kring 10,5 ki­lo. Det är li­ka tungt som ett flyg­plans­hand­ba­gage.

 ??  ?? Den van­li­gas­te ty­pen av brock fö­re­kom­mer när tar­mar­na pres­sar sig ge­nom en svag punkt i den ned­re magre­gi­o­nen.
Den van­li­gas­te ty­pen av brock fö­re­kom­mer när tar­mar­na pres­sar sig ge­nom en svag punkt i den ned­re magre­gi­o­nen.
 ??  ?? Ske­let­tet ut­gör strax över en sjun­de­del av din vikt.
Ske­let­tet ut­gör strax över en sjun­de­del av din vikt.
 ??  ?? Ned­bryt­ning­en av vit­lök bil­dar il­la­luk­tan­de ga­ser som kom­mer in i lung­or­na.
Ned­bryt­ning­en av vit­lök bil­dar il­la­luk­tan­de ga­ser som kom­mer in i lung­or­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden