Det senaste inom vetenskap

Var­för är det omöj­ligt att nå den ab­so­lu­ta noll­punk­ten?

-

Tem­pe­ra­tur är en­kelt ut­tryckt ett mått på par­tik­lars slump­mäs­si­ga rö­rel­se. Vid noll gra­der skul­le par­tik­lar­na stå helt stil­la och oord­ning­en upp­hö­ra. Där­för är det te­o­re­tiskt omöj­ligt att ky­la ned någon­ting till den ab­so­lu­ta noll­punk­ten (0 gra­der Kel­vin el­ler -273 °C). Den lägs­ta kän­da tem­pe­ra­tu­ren i uni­ver­sum är 2,73 K, nå­got som fö­re­kom­mer i uni­ver­sums yt­ter­kant, men fors­ka­re nått 0,45 nano­kel­vin i la­bo­ra­to­ri­et. Det är ba­ra en halv mil­jard­dels grad över den ab­so­lu­ta noll­punk­ten. Vid den här tem­pe­ra­tu­ren höll fors­kar­na ato­mer­na un­der kon­troll med en kom­bi­na­tion av mag­net- och gra­vi­ta­tions­fält, ef­tersom ing­en be­hål­la­re kan ky­las ned så myc­ket.

 ??  ?? Den lägs­ta na­tur­li­ga tem­pe­ra­tu­ren som upp­mätts på jor­den är -90 °C i Antark­tis.
Den lägs­ta na­tur­li­ga tem­pe­ra­tu­ren som upp­mätts på jor­den är -90 °C i Antark­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden