Det senaste inom vetenskap

Ökar konst­gjor­da söt­nings­me­del blod­soc­ker­ni­vån?

-

Söt­nings­me­del för­sö­ker ef­ter­lik­na soc­kersma­ken ut­an att ge sam­ma ener­gi. Vis­sa söt­nings­me­del som xy­litol och sor­bitol ökar blod­soc­ker­ni­vån en aning. Des­sa klas­sas som nä­rings­gi­van­de söt­nings­me­del. Konst­gjor­da söt­nings­me­del som as­par­tam är an­norlun­da. De ger in­te ener­gi och på­ver­kar in­te blod­sock­ret di­rekt. En del forsk­ning ty­der på att konst­gjor­da söt­nings­me­del har en in­di­rekt ef­fekt på blod­sock­ret. De an­tas för­änd­ra bak­te­ri­e­flo­ran i tar­man, nå­got som kan på­ver­ka din för­må­ga att kon­trol­le­ra blod­sock­ret. Det krävs dock mer forsk­ning in­nan det ett så­dant sam­man­hang kan fast­stäl­las med sä­ker­het.

 ??  ?? Nä­rings­ri­ka söt­nings­me­del in­ne­hål­ler ka­lo­ri­er, det gör in­te konst­gjor­da söt­nings­me­del.
Nä­rings­ri­ka söt­nings­me­del in­ne­hål­ler ka­lo­ri­er, det gör in­te konst­gjor­da söt­nings­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden