Det senaste inom vetenskap

Var­för är det skad­ligt att tit­ta di­rekt mot so­len?

-

Sol­ljus in­ne­hål­ler myc­ket mer ener­gi än vad vå­ra ögon tryggt kan ab­sor­be­ra och det kan ska­da ögats sår­ba­ra struk­tu­rer väl­digt fort. En van­lig följd av att stir­ra på so­len i någ­ra se­kun­der är snö­blind­het, som or­sa­kar in­flam­ma­tion och ska­dor på horn­hin­nan. Även om det är väl­digt smärt­samt, lä­ker det helt och hål­let ef­teråt. Lång­va­rig ex­po­ne­ring kan ska­da nät­hin­nan och le­da till oskarp och miss­fär­gad syn i fle­ra må­na­der. Det finns risk för att sy­nen ald­rig blir helt bra igen. Ska­dor på delen av nät­hin­nan som he­ter ma­ku­la (gu­la fläc­ken) kan or­sa­ka per­ma­nent ned­satt syn.

 ??  ?? Tit­ta in­te rakt på so­len om du in­te har spe­ci­el­la skydds­glas­ö­gon.
Tit­ta in­te rakt på so­len om du in­te har spe­ci­el­la skydds­glas­ö­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden