Det senaste inom vetenskap

Finns det ”man­li­ga” och ”kvinn­li­ga” hjär­nor?

- Patriarchy · Sexism · Women's Rights · Science · Feminism · Sex · Discrimination · Human Rights · Society · Social Movements · Relationships & Sex · Billy Joel · Tel Aviv · Steve Israel · Israel

Un­der 2015 ge­nom­för­de Daph­na Joel vid Tel Aviv-uni­ver­si­te­tet i Is­ra­el ett ex­pe­ri­ment där MRI-bil­der från mer än 1 400 oli­ka hjär­nor till­hö­ran­de bå­de kvin­nor och män un­der­sök­tes. Fors­kar­na stu­de­ra­de oli­ka ana­to­mis­ka drag som stor­lek, vikt och väv­nads­tjock­lek i hjär­nans oli­ka de­lar. De hit­ta­de 29 re­gi­o­ner som ge­ne­rellt ha­de oli­ka stor­lek hos män och kvin­nor. Ef­ter gransk­ning av var­je in­di­vi­du­ell hjärn­skan­ning kom de fram till att mind­re än 8 pro­cent av al­la hjär­nor ha­de drag som nor­malt till­hör ett visst kön. Ma­jo­ri­te­ten ha­de en bland­ning av ”man­li­ga” och ”kvinn­li­ga” egen­ska­per.

 ??  ?? En stu­die av­fär­dar te­sen om att kvin­nor och män har oli­ka hjär­nor.
En stu­die av­fär­dar te­sen om att kvin­nor och män har oli­ka hjär­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden