Det senaste inom vetenskap

Hjäl­per det att räk­na får vid sömn­pro­blem?

- Science · University of Oxford · Oxford

Tristes­sen med att fö­re­stäl­la sig ett oänd­ligt an­tal får som hop­par över ett sta­ket sägs hjäl­pa mot sömn­lös­het och skyn­da på in­som­nings­pro­ces­sen. Fors­ka­re vid Ox­ford-uni­ver­si­te­tet un­der­sök­te det­ta gam­la råd och kom fram till att det in­te fun­ge­rar. Fors­kar­na häv­dar att det tar läng­re tid att som­na om du räk­nar får än om du in­te gör det. Det krä­ver myc­ket mer av hjär­nan att fö­re­stäl­la sig ett av­kopp­lan­de sce­na­rio och är där­för ef­fek­ti­va­re.

 ??  ?? Om du har svårt att so­va kan du fö­re­stäl­la dig en lugn bäck el­ler an av­slapp­nan­de se­mes­ter.
Om du har svårt att so­va kan du fö­re­stäl­la dig en lugn bäck el­ler an av­slapp­nan­de se­mes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden