Det senaste inom vetenskap

IMPLANTAT

Pro­fes­sio­nel­la och ama­tö­rer ut­fors­kar oli­ka sätt att mo­di­fi­e­ra hu­den på.

- Beauty · Fashion & Beauty · Microsoft · United States of America · Tattoos · Body Modifications

Elektro­nisk ta­tu­e­ring

Det­ta är en mo­di­fi­e­ring i form av en ta­tu­e­ring. Den­na hög­tek­no­lo­gis­ka ta­tu­e­ring från The Mas­sachu­setts In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy (MIT) kan lag­ra in­for­ma­tion, änd­ra färg och till och med sty­ra din mo­bil. Den är gjord av MIT:s Me­dia Lab och Micro­soft Re­se­arch. Du­oSkin är ett steg läng­re från mikrochi­pen som pas­sar i di­na klä­der, kloc­kor och and­ra sa­ker du kan ta på dig.

Des­sa ta­tu­e­ring­ar an­vän­der blad­guld för att le­da ström mot hu­den och har tre hu­vud­funk­tio­ner: in­da­ta, ut­da­ta och kom­mu­ni­ka­tion.

Vis­sa ta­tu­e­ring­ar fun­ge­rar som knap­par el­ler tan­gent­bord. And­ra änd­rar färg med hjälp av mot­stånds­kom­po­nen­ter och tem­pe­ra­tur­käns­li­ga ke­mi­ka­li­er. Vis­sa har spo­lar som kan an­vän­das för tråd­lös kom­mu­ni­ka­tion.

Fing­er­topps­mag­ne­ter

Pyt­tesmå ne­o­dym­mag­ne­ter kan täc­kas med si­li­kon och im­plan­te­ras i fing­er­top­par­na. De re­a­ge­rar på mag­net­fält från elektro­nis­ka led­ning­ar och an­nan tek­no­lo­gi. De ger an­vän­dar­na ett slags sjät­te sin­ne som gör att de kan kän­na av form och styr­ka på osyn­li­ga mag­net­fält i luf­ten.

Ljus un­der hu­den

Vis­sa implantat läggs un­der hu­den för att för­änd­ra krop­pens ut­se­en­de. Här mås­te det klip­pas och sys ihop, och det ut­förs of­ta av ta­tu­e­ra­re el­ler pi­er­ca­re. Den se­nas­te ver­sio­nen är gjord av en grupp i Pitts­burgh i USA och har till och med LED-ljus. Det­ta är in­te ingen­ting för me­sar då det krävs till­stånd för att an­vän­da be­döv­nings­me­del, så det görs of­ta ut­an.

 ??  ?? De elektro­nis­ka ta­tu­e­ring­ar­na fun­ge­rar som be­rö­rings­sen­so­rer, änd­rar färg och tar emot Wi-Fi-sig­na­ler.
De elektro­nis­ka ta­tu­e­ring­ar­na fun­ge­rar som be­rö­rings­sen­so­rer, änd­rar färg och tar emot Wi-Fi-sig­na­ler.
 ??  ?? Grind­house Wet­war gör implantat med ljus un­der hu­den.
Grind­house Wet­war gör implantat med ljus un­der hu­den.
 ??  ?? Implantat gör att an­vän­da­ren kan fånga upp små mag­ne­tis­ka fö­re­mål.
Implantat gör att an­vän­da­ren kan fånga upp små mag­ne­tis­ka fö­re­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden