Det senaste inom vetenskap

Att öka hjärnka­pa­ci­te­ten

- Health · Mental Health · Science · Health Conditions

Med Transcra­ni­al DC Sti­mu­la­tion (TDCS) skic­kas elekt­ris­ka sig­na­ler ge­nom hjär­nan för att för­bätt­ra dess pre­stan­da.

Ex­ci­ta­bi­li­tet

Ström­men förändrar ak­ti­vi­te­ten i nerv­cel­ler­na i hjär­nan och det är stör­re san­no­lik­het att de ak­ti­ve­ras.

Ka­tod

Ström­men rör sig mot ka­to­den och full­bor­dar kret­sen. Om elek­tro­der­na flyt­tas kom­mer ef­fek­ten på hjärn­funk­tio­nen att änd­ras.

Anod

Ano­den skic­kar ström från ap­pa­ra­ten till hjär­nan.

Mo­to­rik

Om ström­men pla­ce­ras över mo­tor cor­tex ökar ex­ci­ta­bi­li­te­ten (för­må­gan att re­a­ge­ra på sti­mu­li) i de nerv­cel­ler som styr mo­to­ri­ken.

Led­ning­ar

Svag ström på 1–2 mil­li­am­pe­re skic­kas till hjär­nan i 10–30 mi­nu­ter.

Ap­pa­rat

Det drivs av ett en­kelt 9-volts bat­te­ri och skic­kar kon­stant ström till hu­vu­det.

Syn

Den vi­su­el­la in­for­ma­tio­nen be­ar­be­tas längst bak i hjär­nan och elek­tro­der som pla­ce­ras här kan för­änd­ra hur vi tol­kar vår om­giv­ning.

Minne

Sti­mu­le­ring i hjär­nans främ­re del ver­kar för­bätt­ra kort­tids­min­net och in­lär­nings­för­må­gan.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden