Det senaste inom vetenskap

Gen­ma­ni­pu­le­ring

- Biology · Tech · Science

Un­der 2013 kom ett ge­nom­brott för fors­ka­re som job­bar med gen­ma­ni­pu­la­tion. De an­vän­de en ny tek­nik för att ka­pa män­ni­sko­ge­ner på stäl­len de själ­va val­de. På så sätt öpp­na­de de upp möj­lig­he­ten för an­pass­ning och mo­di­fi­e­ring av ge­ner.

Sy­ste­met de an­vän­de he­ter CRISPR. Det är ut­veck­lat från ett sy­stem som finns na­tur­ligt i bak­te­ri­er och be­står av två de­lar: ett Cas9en­zym som fun­ge­rar som en mo­le­kylär sax och en trans­port­mo­le­kyl som trans­por­te­rar sax­en till en ut­vald del av DNA:t.

Fors­kar­na har gans­ka ny­li­gen lärt sig att kon­trol­le­ra det­ta sy­stem. De för­stör en­zym­sax­en så att CRISPR-sy­ste­met in­te läng­re klip­per DNA:et. Istäl­let kan de ak­ti­ve­ra och in­ak­ti­ve­ra ge­ner­na pre­cis som de vill, ut­an att änd­ra på DNA-se­kven­sen. Den här tek­ni­ken är fort­fa­ran­de i ex­pe­ri­ment­sta­di­et, men i fram­ti­den kan det kom­ma att an­vän­das för att re­pa­re­ra el­ler för­änd­ra vå­ra ge­ner.

 ??  ?? CRISPR-kom­plex­et fun­ge­rar som en sax som klip­per DNA.
CRISPR-kom­plex­et fun­ge­rar som en sax som klip­per DNA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden