Det senaste inom vetenskap

ATT HAC­KA HJÄR­NAN

Det går att tol­ka vad hjär­nan tän­ker och sva­ra med hjälp av den se­nas­te tek­ni­ken.

-

Män­ni­sko­hjär­nan är den mest avan­ce­ra­de struk­tu­ren i det kän­da uni­ver­su­met. Hjär­nan kan änt­li­gen kom­mu­ni­ce­ra med elekt­ris­ka sig­na­ler och den se­nas­te tek­ni­ken kan ploc­ka ut och ty­da des­sa ko­da­de med­de­lan­den.

Hjär­nan kan kon­trol­le­ra pro­te­ser. Vis­sa an­vän­der implantat som är fäs­ta på hjär­nans yta, me­dan and­ra an­vän­der kep­sar som upp­täc­ker elekt­risk ak­ti­vi­tet som passerar ge­nom hu­vu­det. Det kräv­des myc­ket öv­ning och stu­di­er för att av­ko­da sig­na­ler­na och de är fort­fa­ran­de in­te helt kor­rek­ta, men det blir bätt­re för var­je år som går.

Det är även möj­ligt att kom­mu­ni­ce­ra åt det and­ra hål­let, ge­nom att skic­ka elekt­ris­ka sig­na­ler in i hjär­nan. Nät­hin­neimplan­tat kan fånga upp ljus, ko­da om det till elekt­ris­ka små stö­tar och skic­ka dem till syn­ner­ven. Cochle­aimplan­tat kan gö­ra sam­ma sak med lju­det i öro­nen via hör­sel­ner­ven. Om det fästs elek­tro­der på hu­vu­det kan he­la om­rå­den av hjär­nan fin­juste­ras från ut­si­dan.

Transcra­ni­al direct cur­rent sti­mu­la­tion (TDCS) an­vän­der svag ström som skic­kas till hjärn­cel­ler­na. Även om det­ta fort­fa­ran­de är un­der ut­veck­ling ty­der ti­di­ga tes­ter på att det kan ha po­si­tiv in­ver­kan på hu­mör, minne och mer. Tek­ni­ken är re­la­tivt sim­pel och det finns fö­re­tag som re­dan er­bju­der ut­rust­ning som män­ni­skor kan an­vän­da hem­ma. Fors­kar­na varnar dock. De er­kän­ner att de in­te vet helt hur det fun­ge­rar än­nu och om ma­ni­pu­le­ring­ar av hjär­nan kan få all­var­li­ga kon­se­kven­ser.

”He­la om­rå­den av hjär­nan kan fin­juste­ras från ut­si­dan”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden