Det senaste inom vetenskap

Lo­ka­la bi­o­lo­gi­la­bo­ra­to­ri­er

Vi in­ter­vju­a­de Tom Hod­der, tek­nisk di­rek­tör vid Lon­don Bi­o­lo­gi­cal La­bo­ra­to­ri­es Ltd, för att ta re­da på mer om lo­ka­la la­bo­ra­to­ri­er och bio­hack­ning.

- London

Tom Hod­der stu­de­ra­de me­di­cinsk ke­mi och är en bio­hac­ker som ar­be­tar med öp­pen ma­skin­va­ra hos Lon­don Bio­hackspa­ce.

Vad är Lon­don Bio­hackspa­ce?

Lon­don Bio­hackspa­ce är ett bi­o­lab i Lon­don Hackspa­ce som lig­ger på Hack­ney Ro­ad. Lab­bet drivs av med­lem­mar­na, som be­ta­lar en må­nads­av­gift. I gen­gäld kan de an­vän­da fa­ci­li­te­ter­na till eg­na ex­pe­ri­ment och kan ut­nytt­ja företaget ut­rust­ning och re­sur­ser. Ex­pe­ri­men­ten görs ge­ne­rellt in­om mi­kro­bi­o­lo­gi, mo­le­kylär­bi­o­lo­gi el­ler syn­te­tisk bi­o­lo­gi. De byg­ger och re­pa­re­rar dess­utom bi­o­tek­no­lo­gisk ma­skin­va­ra.

Är la­bo­ra­to­ri­et öp­pet för al­la?

Al­la kan gå med, men den som vill an­vän­da la­bo­ra­to­ri­et mås­te ge­nom­gå en sä­ker­hets­ut­bild­ning.

Var­för tror du att in­tres­set för bio­hack­ning är så stort?

Jag tror att många vik­ti­ga ut­ma­ning­ar in­om livs­me­del, folk­häl­sa och håll­ba­ra re­sur­ser (bland an­nat biobräns­len) kan bli mind­re om vi skaf­far oss mer kun­skap om pro­ces­ser­na på en mo­le­kylär, bi­o­lo­gisk ni­vå. Jag tror att bio­hack­nings­fö­re­ta­get be­to­nar att kom­pe­ten­sen och kun­ska­pen ska ba­ra till­gäng­lig för al­la. Det pub­li­ce­ras aka­de­mis­ka forsk­nings­rap­por­ter, men så­da­na rap­por­ter är in­te all­tid så lät­ta att lä­sa. De­tal­jer från kom­mer­si­ell forsk­ning pub­li­ce­ras in­te om den in­te pa­ten­te­ras. På se­nas­te ti­den har myc­ket av tek­ni­ken som be­hövs för att ut­fö­ra des­sa ex­pe­ri­ment bli­vit bil­li­ga­re och mer till­gäng­li­ga. Tack va­re det har det bli­vit enkla­re för bio­hack­nings­grup­per att ut­fö­ra fler in­tres­san­ta ex­pe­ri­ment.

Vad tror du bio­hack­ning kom­mer att ge oss i fram­ti­den?

På kort sikt kom­mer in­te bio­hack­nings­grup­per ha sam­ma tek­nik och re­sur­ser som uni­ver­si­tet och kom­mer­si­el­la forsk­nings­in­sti­tut. Un­der de kom­man­de fem åren för­vän­tar jag mig dock att det dy­ker upp fler öpp­na bi­o­la­bo­ra­to­ri­er samt att ni­vån blir mer avan­ce­rad.

Jag tror att bio­hack­nings­grup­per kom­mer fort­sät­ta att in­for­me­ra van­ligt folk om den po­ten­ti­al som finns i syn­te­tisk- och mo­le­kylär bi­o­lo­gi, och för­hopp­nings­vis på ett in­tres­sant sätt.

 ??  ?? Det dy­ker upp lo­ka­la la­bo­ra­to­ri­er över he­la värl­den och ama­tör­fors­ka­re får till­gång till bi­o­tek­nisk ut­rust­ning.
Det dy­ker upp lo­ka­la la­bo­ra­to­ri­er över he­la värl­den och ama­tör­fors­ka­re får till­gång till bi­o­tek­nisk ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden