Det senaste inom vetenskap

Ex­os­ke­lett och vir­tu­ell verk­lig­het

- Virtual Reality · Tech · Brazil · Miguel Jontel Pimentel · Freida Pinto · Bill Duke

Un­der fot­bolls VM i Bra­si­li­en 2014 vi­sa­de Mi­gu­el Ni­co­le­lis från Du­ke Uni­ver­si­ty och den 29-åri­ge Ju­li­a­no Pin­to upp den se­nas­te tek­ni­ken. Pin­to är för­la­mad från brös­tet och nedåt, men med hjälp av Ni­co­le­lis hjärn­styr­da ex­os­ke­lett och hu­va som fång­a­de upp hjärn­vå­gor kun­de han gö­ra den of­fi­ci­el­la av­spar­ken.

Näs­ta steg i Nocle­lis forsk­ning har fo­ku­se­rat på att trä­na upp hjär­nan att rö­ra be­nen igen.

Den här gång­en an­vän­der han vir­tu­ell verk­lig­het, VR. De trä­na­de i många må­na­der med att sty­ra be­nen på en vir­tu­ell ava­tar med hjälp av hjär­nan. Idag har åt­ta per­so­ner med rygg­märgs­ska­dor fått till­ba­ka li­te av sin rö­rel­se­för­må­ga och kän­sel i ar­mar och ben.

Elek­tro­der­na fång­ar upp ner­vim­pul­ser så att för­la­ma­de pa­ti­en­ter kan sty­ra vir­tu­el­la fi­gu­rer med hjär­nan.

 ??  ?? En ex­o­dräkt kan för­stär­ka di­na na­tur­li­ga rö­rel­ser och vis­sa mo­del­ler kan till och med sty­ras av hjär­nan.
En ex­o­dräkt kan för­stär­ka di­na na­tur­li­ga rö­rel­ser och vis­sa mo­del­ler kan till och med sty­ras av hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden