Det senaste inom vetenskap

Sh­ru

- Good News

Med den­na ägg­lik­nan­de lek­sak kan du hål­la din katt upp­ta­gen he­la da­gen. Den är de­sig­nad att lik­na kat­tens by­tes­djur. Den rul­lar om­kring på egen hand och hål­ler kat­tens tas­sar upp­tag­na. Det går att änd­ra på en­he­tens rö­rel­ser ge­nom att kopp­la den till da­torn via USB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden