Det senaste inom vetenskap

Så fun­ge­rar iFetch

Hål­ler din bäs­ta vän upp­ta­gen när du är på job­bet.

-

Lek ef­ter be­hov

En­he­ten slår på sig au­to­ma­tiskt när en boll släpps ned i trat­ten och går in i ett strömspar­lä­ge när bol­len skju­tits ut.

Lång­kast!

Ut­skjut­nings­av­stån­det kan ju­ste­ras till tre, sex el­ler nio me­ter, be­ro­en­de på hur myc­ket ut­rym­me det finns.

Un­der­håll­ning i tim­mar

Med ful­lad­da­de bat­te­ri­er kan iFetch kas­ta bol­lar i cir­ka 30 tim­mar, till­räck­ligt för att sli­ta ut de mest lek­ful­la val­par­na.

Ut­skjut­ning

Snabbt snur­ran­de hjul inu­ti en­he­ten skju­ter ut bol­lar­na ur trat­ten.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden