Det senaste inom vetenskap

Så fun­ge­rar Cu­bet­to

-

Den­na lil­la trär­o­bot lär barn kod­ning med hjälp av tak­ti­la block.

Funk­tions­block

Det blå bloc­ket ber Cu­bet­to att ta en pa­us i hu­vudse­kven­sen för att lä­sa funk­tions­lin­jen.

Cu­bet­to

Den le­en­de ku­bis­ka ro­bo­ten har två hjul och fun­ge­rar ef­ter in­struk­tio­ner­na på kon­troll­brä­det.

Funk­tions­lin­je

Den­na lin­je kan lag­ra yt­ter­li­ga­re en in­struk­tion, be­stå­en­de av upp till fy­ra block. Ro­bo­ten lä­ser den­na lin­je var­je gång den stö­ter på ett blått block i hu­vudse­kven­sen.

Kon­troll­brä­de

Kod­bloc­ken pas­sar i hå­len och brä­det bil­dar en sträng av in­struk­tio­ner för ro­bo­ten.

Hu­vudse­kvens

Ro­bo­ten föl­jer upp till 12 in­struk­tio­ner steg för steg. Spe­la­ren be­hö­ver ba­ra pla­ce­ra bloc­ken på brä­det.

Hand­lings­knapp

Ge­nom att tryc­ka på den här knap­pen skic­kar du in­struk­tio­ner till ro­bo­ten.

Kod­block

Var­je block är en in­struk­tion. Grön be­ty­der fram­åt, gul be­ty­der sväng åt väns­ter och röd be­ty­der sväng åt hö­ger.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden