Det senaste inom vetenskap

Så ska­pa­des Cu­bet­to

- Programming Languages · Child Health · Programming · Society · Family · Parenting · Kids · Tech · It

Vi pra­ta­de med Filip­po Yacob, VD och med­grun­da­re av Primo, om vik­ten av att lä­ra barn kod­ning.

Hur kom du på idén med Cu­bet­to?

Det var 2013. Jag le­ta­de ef­ter det enk­las­te sät­tet att lä­ra min treå­ri­ga son kod­ning. Jag vil­le ge ho­nom en bra start i li­vet. Jag öns­ka­de mig ett myc­ket spe­ci­fikt spel som skul­le va­ra till­gäng­ligt oav­sett kultur och kön, och som skul­le fun­ge­ra ut­an skärm. Idag är Cu­bet­to en stan­dard för ti­dig in­lär­ning och kod­ning i mer än 90 län­der. Jag var allt­så in­te en­sam.

Var­för är det vik­tigt att barn lär sig pro­gram­me­ring?

År 2020 kom­mer det fin­nas näs­tan 900 000 le­di­ga jobb för da­tor­pro­gram­me­ra­re och un­der­skot­tet ökar. Om du lär di­na barn pro­gram­me­ring ökar de­ras möj­lig­he­ter för fram­gång i fram­ti­den. Den and­ra an­led­ning­en är att kod­ning ger oss en oänd­lig po­ten­ti­al att ge ut­lopp för vår kre­a­ti­vi­tet och stör­re möj­lig­he­ter till ett rikt liv, oav­sett om det hand­lar om konst och mu­sik el­ler ve­ten­skap.

Är det verk­li­gen en för­del att lä­ra sig pro­gram­me­ring i ung ål­der?

Att lä­ra sig kod­ning är som att lä­ra sig ett språk. Om du bör­jar ti­digt blir det helt na­tur­ligt för dig. Pro­gram­me­ring hjäl­per dig även att tän­ka lo­giskt och du lö­ser pro­blem bätt­re när du ut­veck­lat ditt kri­tis­ka tän­kan­de. Det­ta är över­för­ba­ra fär­dig­he­ter som kom­mer hjäl­pa barn i al­la li­vets de­lar.

Var­för tror du att spel är så bra vid in­lär­ning för barn?

Spe­let imi­te­rar li­vet själv. Det ger bar­net ett tryggt stäl­le att ut­fors­ka grän­ser på och lä­ra kän­na sig själv. Kod­bloc­ken bar­nen an­vän­der i pro­gram­me­ring­en av Cu­bet­to ut­gör ett ban­bry­tan­de, kon­kret och pro­ces­su­ellt pro­gram­me­rings­språk. Ge­nom att få se hur ko­den ser ut, blir all­ting ro­li­ga­re. Om bar­nen får se ko­dens re­sul­tat ome­del­bart blir det ba­ra en lek för dem.

Vad tror du gör ett bra in­lär­nings­spel?

En bra in­lär­nings­lek får bar­nen att glöm­ma att de lär sig. När vi ser barn le­ka med Cu­bet­to pra­tar de om även­tyr och re­sor, och plat­ser de vill att Cu­bet­to ska be­sö­ka. Lä­ran­det sker na­tur­ligt.

Hur ser fram­ti­den ut för Cu­bet­to och in­lär­ning av kod­ning ge­nom spel?

Cu­bet­to har bli­vit den mest po­pu­lä­ra folk­fi­nan­si­e­ra­de in­lär­nings­upp­fin­ning­en i Kick­star­ters histo­ria. Det finns 2,5 mil­jo­ner cen­ter för ti­dig in­lär­ning i värl­den, främst sko­lor och of­fent­li­ga bib­li­o­tek. Vi öns­kar att se barn le­ka med Cu­bet­to på var och en av des­sa plat­ser. Po­ten­ti­a­len hos en ge­ne­ra­tion som väx­er upp med Cu­bet­to är enorm.

 ??  ?? Bil­li­ga da­to­rer som Rasp­ber­ry Pi och Ar­du­i­no gör det lätt att an­vän­da kod­nings­fär­dig­he­ter för att ska­pa pro­jekt.
Bil­li­ga da­to­rer som Rasp­ber­ry Pi och Ar­du­i­no gör det lätt att an­vän­da kod­nings­fär­dig­he­ter för att ska­pa pro­jekt.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden