Det senaste inom vetenskap

Ap­par och spel för pro­gram­me­ring

- Programming Languages · Programming · Software Development · Video Games · Tech · Software · Gaming · Python · Lua · CoffeeScript

Co­deCom­bat

www.co­decom­bat.com

Det­ta pro­jekt har som syf­te att lä­ra ut kod­ning i form av roll­spel. Vid star­ten i Dung­eons of Kit­h­gard får spe­la­ren väl­ja mel­lan fy­ra oli­ka pro­gram­me­rings­språk: Pyt­hon, Ja­vaScript, Cof­fe­eScript och Lua. De är tvung­na att na­vi­ge­ra sig ge­nom en la­by­rint av spi­kar för att sam­la ädel­ste­nar, men in­te med hjälp av pil­tan­gen­ter­na. Istäl­let ska de skri­va in ra­der med ko­der. Allt ef­tersom spe­la­ren blir skick­li­ga­re lå­ses fler upp­gra­de­ring­ar upp, som ger dem än­nu fler pro­gram­me­rings­val.

Light­bot

www.light­bot.com

Den­na mo­bi­lapp har kod­nings­gåtor för barn ned till fy­ra års ål­der. Spe­la­ren mås­te pro­gram­me­ra Light­bot för att na­vi­ge­ra sig ge­nom var­je ni­vå. Ko­den sätts ihop ge­nom att klic­ka på block, så att det ska­pas en se­kvens. I bör­jan är det en­kelt och spe­la­ren lär sig att gå. Se­na­re kom­mer det mer kom­pli­ce­ra­de upp­gif­ter.

Machi­ne­ers

www.machi­ne­ers.com

Det­ta an­vänd­ba­ra kon­struk­tions­spel lär dig den un­der­lig­gan­de kod­struk­tu­ren ge­nom att er­sät­ta kod­språ­ket med spa­kar, vaj­rar och väx­lar. Spe­la­rens upp­gift är att hjäl­pa en stad med ma­sk­in­re­pa­ra­tio­ner och för­kla­rar grund­läg­gan­de kod­nings­fär­dig­he­ter un­der ti­den.

Hopscotch

www.get­hop­scotch.com

Den­na mo­bi­lapp lär dig kod­nings­prin­ci­per­na med ett en­kelt drag-och-släpp-sy­stem. Du sam­lar block med kod för att gö­ra bland an­nat spel, hem­si­dor, bil­der och vi­de­or. Du får lä­ra dig om va­ri­ab­ler och loo­par. Du kan en­kelt pub­li­ce­ra in­ne­hål­let och de­la det med he­la värl­den. För­kla­ran­de vi­de­or gör det lätt att för­stå.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden