Det senaste inom vetenskap

Lär dig kod­ning på nä­tet

- Programming · Tech · Minecraft · HyperText Markup Language · iOS · Larry Bird · Flappy Bird

Kom igång med pro­gram­me­ring på des­sa in­ter­ak­ti­va hem­si­dor.

Mi­necraft

https://mi­necraft.net

Tu­sen­tals barn spe­lar Mi­necraft och med Le­ar­nToMod-tilläg­get kan spe­lar­na an­vän­da sitt fa­vo­rit­spel för att lä­ra sig kod­ning. Som re­sul­tat kan du gö­ra di­na eg­na Mi­necraft-mo­di­fi­ka­tio­ner och ge spe­let nya egen­ska­per.

Co­deca­de­my

www.co­deca­de­my.com

Den­na hem­si­da er­bju­der in­ter­ak­ti­va kod­nings­kur­ser steg för steg och bör­jar med det grund­läg­gan­de som krävs för att gö­ra en hem­si­da. Co­deca­de­my lär ut 12 oli­ka pro­gram­me­rings­språk.

Co­de School

www.co­deschool.com

Det­ta är en an­nan in­ter­ak­tiv hem­si­da för in­lär­ning, med ett brett val av möj­lig­he­ter för pro­gram­me­ring. Med vi­de­o­lek­tio­ner, öv­ning­ar och be­lö­ning­ar längs vägen täc­ker den allt från HTML till app­ut­veck­ling för iOS.

Hour of Co­de

www.hou­rofco­de.com

Des­sa små in­lär­nings­se­kven­ser gör att du snabbt kan kom­ma igång med kod­ning. Det bör­ja­de som en tim­mes in­tro­duk­tion till kod­ning och nu kan du lä­ra dig gö­ra en la­by­rint, en Flap­py Bird-klon el­ler ett Mi­necraft-även­tyr på ba­ra 60 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden